Om Dala Cement

Dala Cement är från början ett familjeföretag grundat 1946. Med lång erfarenhet av prefabricerade betongelement levererar vi idag våra produkter till kunder runt om i hela Sverige och Norge. Vi tillverkar betongelementen i vår fabrik i Björbo, för att sedan transportera dem med hjälp av samarbetspartners till byggarbetsplatsen där vi eller kunden sedan står för montaget.


Kvalitet

Tillverkningen av våra betongelement sker inomhus under ideala förhållanden och gjuts mot fogfria formar. Därmed skapas en ytfinish som inte kan uppnås vid platsbyggnation. Vår fabrik är certifierad av Nordcert med nr W03 och vi har därmed rätt att kontrollmärka våra produkter

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen, läs mer om detta under produkter
BBC Certifikat
Certifikat För tillverkade betongprodukter

   

 

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning för 2020 finns att ladda ner nedan. 

Dala Cement hållbarhetsredovisning 2020
Dala Cement hållbarhetsredovisning 2019
Dala Cement hållbarhetsredovisning 2018

Prestandadeklarationer samt CE märkning kan du läsa mer om under produkter.

Affärsidé

Dala Cement i Björbo AB ska utveckla och tillverka produkter i betong till främst bostads- och industribyggnader. Kännetecknande för vårt företag ska vara produkter av jämn och bra kvalitet levererade i rätt tid.

-VD


Våra tjänster

Vi utvecklar och tillverkar betongelement med hög grad av prefabricering, för ett kvalitetssäkrat och industriellt byggande till entreprenörer och byggherrar på den nordiska marknaden.
Vi erbjuder montage och transport av våra produkter med hjälp av duktiga och erfarna samarbetspartners. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete för att uppnå optimal delaktighet bland de anställda, minimera antalet fel och kunna erbjuda maximal kundnytta.

Vår historia

Verksamheten grundades 1946 i Björbo med enklare betongproduktion. Tio år senare övertogs verksamheten av Henry Jugas och nya produkter infördes i takt med vidareutveckling av produktionsmetoder och maskiner. De första prefabgrunderna började levereras i början av 70-talet och fabriken var tidigt ute med en högautomatiserad och effektiv produktionslinje, något som låg Henry Jugas varmt om hjärtat. Företaget drabbades dock hårt av nedgången på byggmarknaden i slutet av 90-talet och nya ägare kom in. Idag är företaget ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Betong AB.

Arbetsmiljöpolicy

Dala Cement vill främja god hälsa för våra anställda och skapa en säker och trygg arbetsmiljö för både medarbetare och samarbetspartners. Vi tror på ett samband mellan god hälsa, trivsel på arbetsplatsen, effektivt arbete och hög kvalitet.

Dala Cement skall bedriva sin verksamhet i alla delar så att gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet väl uppfylls. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Det innebär att:

  • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
  • Regelbundet, eller vid förändring av en arbetsplats, undersöker och riskbedömer vi såväl den fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljön och vi vidtar de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
  • Alla riskobservationer, tillbud och olyckor på arbetsplatsen rapporteras, så att utredningar och åtgärder kan vidtas.
  • Vi regelbundet följer upp våra handlingsplaner och vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö och att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt men också få yrkesmässig utveckling.
  • Ledningen har ansvar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och den enskilde medarbetaren likväl som våra samarbetspartners och underentreprenörer har ett personligt ansvar att följa av företaget upprättade instruktioner, rutiner och policys.
  • Alla medarbetare och underentreprenörer har full befogenhet, och förväntas, att ingripa eller stoppa arbete om de ser att risk för skada eller olycka föreligger. Företaget accepterar inte någon negativ inverkan från omgivningen på individ som ingripit eller stoppat arbetet ur ett hälso- eller säkerhetsperspektiv.
  • Företaget accepterar ingen diskriminering eller mobbing på arbetsplatsen av något slag. Vi skall verka för alla medarbetares lika rättigheter och motverka all diskriminering avseende: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder.
  • Arbetsmiljöansvaret skall vara tydligt definierat i organisationen och uppgiftsfördelningar skall vara upprättade och dokumenterade.

Visselblåsarlagen

Dala Cements grundläggande förhållningssätt är att ledarskapet och medarbetarskapet ska präglas av öppenhet och transparens. Vi strävar efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. I första hand uppmuntras medarbetare att vända sig till berörd person eller till sin närmsta chef vid eventuella problem och missförhållanden.

Dala Cement följer aktuell lagstiftning gällande visselblåsning. Det är möjligt att slå larm om arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse inom den verksamhet som rapportören är, har varit eller kommer att verka i. Via www.crhhotline.com kan du rapportera om misstänkta missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.